Български
English
Руский
Общи условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ
 
1. РЕЗЕРВАЦИИ и ЗАПИСВАНЕ
1.1.Резервации за екскурзии, почивки, настаняване, билети на „Пловдив Тур” се извършват в офиса на фирмата или по Интернет.
1.2. Резервацията се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване и внасяне на депозит. Заплащането на остатъка от стойността на пакета става 14 дни /работни/ преди датата на пътуване
 

2. ДОКУМЕНТИ за пътуване и ВИЗИ
2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
2.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата /ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител/.
2.3. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучери, билети, застраховка/.
2.4. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, „Пловдив Тур” ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.5.Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация по чл. 28 от ЗТ.


3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
3.1. Цените са пакетни съгласно предложените програми. Към всяка програма са посочени услугите, които са включени в пакетната цена на екскурзиите. Входните такси и допълнителните услуги, които не са включени в пакетната цена, се заплащат отделно.
3.2. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня в брой или по банков път.
3.3. Размерът на депозита е от 30% до 50% от общата пакетна цена. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок. Окончателно плащане: 14 /четиринадесет/ дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на ТУРОПЕРАТОРА.
3.4. В случай, че сумата по т. 3.3. не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и депозитът остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
3.5. Промяна на цената е възможна: при покачване на цените на горивата, промяна
размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база фиксинга на БНБ евро/лев или долар/лев, установен в деня на плащането.
3.6. „Пловдив тур” си запазва правото да анулира определено пътуване в случай на недостигане на минимален брой участници в пътуването, като възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ внесените до този момент суми съгласно договора. В предварителната оферта „Пловдив тур” уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ при какъв общ брой пътуващи ще се проведе всяка конкретна програма.
 

4. АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ
4.1.  Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 21 дена преди датата на пътуването.
4.2  При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.4.1., той дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в размер на:
4.2.1. Ако направената анулация е от 20 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.
4.2.2. Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70%
4.2.3. Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.
4.3.При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
4.4. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
4.5. При всички случаи на анулация на направената резервация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да възстанови на ТУРОПЕРАТОРА направените разноски във връзка с резервирани самолетни билети, съгласно анулационните условия на конкретния авиопревозвач. 
4.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
4.7.  ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.8. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:


5. ЗАСТРАХОВКИ
5.1. „Пловдив Тур”  се задължава да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.
5.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова /срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на съответното застрахователно дружество/ от други рискове по време на пътуването.
5.3. Съгласно изискванията по чл. 42 от ЗТ ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка  „Отговорност на туроператора”, застрахователна полица № 13160123830000001, сключен със ЗАД „Алианц България” . Потребителят се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването.
 
 
6. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
6.1. Туроператорът носи пълна отговорност за изпълнение на програмите и за качеството на предлаганите услуги.
6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ са задължава да се явява на време на уточнените сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от тях поради закъснение или неявяване са изцяло за сметка на потребителите, независимо от причините за закънението.
6.3. Туроператорът не носи отговорност за загубени или откраднати вещи или документи на туристите, както и за последствията при неспазване на законодателството на съответната държава от страна на туристите.  Туроператорът не носи отговорност при настъпването на обстоятелства извън неговия контрол, които пораждат промени в програмата или на форсмажорни обстоятелства /природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др./, които възпрепятстват провеждането на конкретна екскурзия.
Всички права запазени © PLOVDIVTOUR 2013